DEZINFEKCIA PWS ETL NA RUKY 3 L /4200000/

https://www.andreashop.sk/files/kat_img/DEZINFEKCIA_PWS_ETL_NA_RUKY_3L_4200000.jpg_OID_1JDM200101.jpg
Na sklade
Cena s DPH:
60.00 €
50.00 € bez DPH
Vyberte si spôsob splátky
do košíka

DEZINFEKCIA NA RUKY

PWS dezinfekcia ETL je vhodná na dezinfekciu rúk. Kanister obsahuje 3 litre dezinfekcie.

Obsiahnuté účinné látky

 • Peroxid vodíka 1,26 g / 100g
 • Etanol 65,85 g / 100g

Používajte zmes len na účely, ktoré sú určené výrobcom. V opačnom prípade môže byť užívateľ vystavený k nepredvídateľným rizikám.

 • H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary
 • H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
 • H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant.
 • H302 Škodlivý po požití.
 • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H315 Dráždi kožu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosah detí.
 • P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P233Uchovávejte obal tesne uzavretý.
 • P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337 + 313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
 • P501 Zneškodnite obsah / nádobu ako nebezpečný odpad.

Špecifikácie

 • Objem: 3 l
 • Hustota (20 °C): 0,795 g / cm3
 • Rozpustnosť vo vode: miešateľná
 • Výbušné vlastnosti: nie je výbušná
 • Viac v priloženom bezpečnostnom liste.

Alternatívne produkty

 __ __ __   __           _____ 
\ \/ / \ \ / / _ __ ___ ___ | ____|
\ / \ \ / / | '_ ` _ \ / __| | _|
/ \ \ V / | | | | | | | (__ | |___
/_/\_\ \_/ |_| |_| |_| \___| |_____|
Sem zapíšte uvedený bezpečnostný kód.